Yellow european mantis (Mantis religiosa) segmentation set

©   MetaVision — 4K/8K video stream segmentation